Informació de Presto en catalá

Aqui trobareu tota la informació disponible sobre Presto en català.

 

Présentations

 

      Cost-It: De Revit a Presto i de Presto a Revit

Extreure tota la informació del model Revit que sigui útil per a obtenir el pressupost i modificar el model Revit des de Presto.

 

      Cost-It: Documentació de la oferta econòmica

Cost-It, el complement de Revit per a Presto, genera el pressupost complet a partir de la informació continguda en el model BIM, amb totes les dades necessàries per a preparar els amidaments i les especificacions necessàries per a assignar els preus, preparar els documents d’oferta i revisar els plànols, sense necessitat d’entregar el model.

 

Catáleg

 

      Cost-It: BIM 5D amb Presto

¿Que fa exactament Cost-It? El complement de Revit per a Presto obté el pressupost del model automàticament i re-sol totes les tasques necessàries per a la gestió integral del cost.

 

Notes tèchniques

 

     Assignar automàticament la unitat d’obra per família i tipus a models de Revit

El mètode del valor adquirit, o "Earned Value Management", "EVM", serveix per a calcular l’avanç d’un projecte, es a dir, la part executada, com a proporció del total.

 

     El valor adquirit explicat en quatre pàgines

El mètode del valor adquirit, o "Earned Value Management", "EVM", serveix per a calcular l’avanç d’un projecte, es a dir, la part executada, com a proporció del total.

 

     Alguns problemes de la utilització d’excel per la gestió de costos en la construcció

Excel és un excepcional creador d’informàtica submergida a les organitzacions, es a dir, d’illes de coneixement, convertint als tècnics de la construcció en tècnics informàtics de baix nivell dedicats a reinventar la roda.

 

     Començar un pressupost a partir de pantilles

Per preparar un pressupost d’un projecte, una de les primeres tasques a realitzar és crear la estructura de capítols i partides que el conformen.

 

     Presto integració amb Revit

L’enllaç Presto i Revit està basat en un procés complet, orientat a extraure el màxim d’informació del model BIM per a la generació del pressupost.

 

     Estructura de Desglossament del Traball EDT

Una de les primeres tasques en el procés de creació d’un projecte és la definició del seu àmbit, delimitant els treballs a realitzar.

 

     Homogeneïtzar codificacions procedents de diversos bancs de preus

Presto 12.02 inclou les eines necessàries per a refondre els conceptes de ma d’obra que provenen de diversos bancs de preus.

 

     Gràfics de recursos per a presentació d’ofertes

La necessitat de millorar la presentació d’ofertes, tant en lo que es refereix a obtenir informació útil, de caràcter tècnic, com en la generació de imatges i gràfics.

 

     Cóm preparar una licitació amb Presto

L’objectiu d’aquest document/webinar és descriure el procés que pot seguir una empresa constructora per a preparar una licitació amb Presto

 

     Flux de caixa i cost financer a partir de la planificació

Partim de l’exemple estàndard "Lincoln Hospital" de Primavera. S’importa a Presto i s’elimina tota la informació, excepte el pressupost en sí.

 

     Us d'activitats a Presto

La organització tradicional de les unitats d’obra en un pressupost es basa en capítols, organitzats normalment per oficis en una estructura jeràrquica de nivells anomenada Estructura de Desglossament del Treball, EDT.

 

Document

 

     Famílies BIM

Catàlegs dins d’un objecte BIM o objectes BIM dins d’un catàleg?

 

Nota de premsa

 

     Importació de pressupostos en formats internacionals

La expansió internacional de les empreses constructores espanyoles que utilitzen Presto requereix que sovint necessitin importar pressupostos en diferents formats.

 

<dd>